Намери човека от миналото за да изградиш децата на бъдещето !

За нас

НАРОДНО ДРУЖЕСТВО РОДОПИ

НПО – сдружение – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност

Услуги

За подпомагане на доброто управление, разпространяване на добри практики и алтернативни решения за развитие на гражданското общество, образованието и културата

За участие в процесите на гражданско развитие и създаване на концепции за развитие на местната общност

Да работи активно и да съдейства за запазването, развитие, закрила и съхраняване на културното и историческо наследство на Република България

Средства за постигане на целите:

–  организиране на дейности за издирване, изучаване, идентифициране, локализиране, съхраняване, възстановяване и опазване на културно-историческото наследство и традиции на културните общности в страната и в чужбина;

–  организиране на дейности за спасяване и възстановяване на културно-исторически, археологически обекти, свързани с традициите и разбиранията на различните културни и европейски общности; 

–  провеждане на международни, национални, регионални и местни кампании за набиране на средства за реставрация, съхраняване и популяризиране на културно-исторически паметници и природни забележителности, свързани с традициите на различните културни общности;

–  установяване и поддържане на контакти с български, европейски и други организации със сродни цели;

–  експертни изследвания за културно-историческото наследство на културните общности;

–  издателска и информационна дейност;

–  провеждане на конгреси, конференции, семинари, дискусии, фестивали, форуми;

–  участие в български и международни програми и проекти;

–  създаване на временни или постоянни структури за реализирането на тези дейности;

–  други подходящи форми за постигане основните цели на сдружението.

язовир Въча (Антонивановци)
1
По пътя за Буйново - Кожаре

Контакти

Седалище:

гр. Девин 4800, общ.Девин, обл.Смолян

ул. Рожен 2 , вх. Б, ет. 5, офис 31

Централен офис:

гр. Девин 4800, общ.Девин, обл.Смолян

ул. Освобождение 1, Дом на културата, ет. 1, офис „НД РОДОПИ“

Офис клон:

с. Црънча 4837, общ.Доспат, обл.Смолян

ул. Васил Левски 14

Nates:

Devin 4800 , Devin, Smolyan

Rojen Street 2 , Ent. B , Fl. 5 , Off. 31

Central office :

Devin 4800 , Devin, Smolyan

Оsvobozhdenie Street 1 , Fl. 1 , Off. “RODOPY NA”

Office branch :

Tsrancha 4837 , Dospat, Smolyan

Vasil Levski Street 14